ขอเชิญชวนมนุษย์ทุกท่านร่วมงาน

All human beings are invited to join

 

การแข่งขันว่ายน้ำรอบโลก ครั้งที่ 4 (ประจำปี 2561)”

The 4th Round-the-World Swimming Contest (2018)

 

วันเวลา: เสาร์ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 12:00 – 16:00 น.

Date and time: Saturday 11 August 2018, Noon – 4 PM

 

สถานที่: อนุสาวรีย์รวมโลก บ้านแกงเลี้ยว อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

Venue: United World Monument, Kaeng Liew village, Muangchan district, Si Sa Ket province, Thailand.

 

ประเภทการแข่งขัน: 6 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอายุ (ชาย-หญิง), บุคคลทั่วไป (ชาย-หญิง), เด็ก (ชาย-หญิง)

Categories: 6 categories => Senior (Male-Female), Adult (M-F), Kid (M-F)

 

รางวัลสำหรับแต่ละประเภท: ชนะเลิศ 200, อันดับสอง 150, อันดับสาม 100 บาท

Prizes for each category: Top winner 200, 2nd winner 150, 3rd winner 100 baht

พร้อมรางวัลปลอบใจรางวัลละ 20 บาท อีก 50 รางวัล

Many complimentary awards are available.

 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน: ผู้อาวุโส 50 ปีขึ้นไป, บุคคลทั่วไป 15-50 ปี, เด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี; สุขภาพแข็งแรง

Qualifications of competitors: Senior > 50 yrs, Adult 15–50 yrs, Kid < 15 yrs;

All competitors should be healthy.

 

รับลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทระหว่างเวลา 12:00 – 13:00 .

Registration time for competitors: 12:00 – 13:00

 

ผู้ร่วมงานสามารถเล่นน้ำในมหาสมุทรรอบโลกในช่วงที่ไม่ได้มีการแข่งขันตามอัธยาศัย

All participants can play water in the Monument's ocean together.

 

มีอาหารและเครื่องดื่มบริการผู้ร่วมงานทุกท่านฟรีตลอดงาน

Food & drinks are available for free throughout the event.

 

ดำเนินงานโดย: ชมรมรวมโลก” (ติดต่อสอบถามได้ทางเพจใน Facebook)

Organized by: “World Unification Club” (please contact us on Facebook page)

 

ขอขอบคุณ: ผู้สนับสนุนเงินรางวัลปีนี้ ได้แก่  ธนน พุทธรักษ์, จุติพร พัดชู, ทักษพร สังข์ศิริ, ปัณฑิตา ชมเดช, วิศเวศ มั่งคั่ง, ธรณินทร์ สุกานันท์, วรพรรณ หิมพานต์, กานต์ หงษ์ทอง, ครอบครัวใจดี, ประธานาธิบดีโลกจิตอาสา, ชมรมรวมโลก

Big Thanks to sponsors: Tanon Phuttarak, Jutiporn Padchoo, Taksaporn Sangsiri, Pantita Chomdej, Wissawes Mangkhang, Thoranin Sukanan, Woraphun Himmapan, Karn Hongtong, Jaidee Family, Volunteer World President Kongjak, World Unification Club