This conference is about updated progress of world unification movements that will lead to a borderless and warless world.

การประชุมนี้นำเสนอความคืบหน้าของเหล่าแผนงานรวมโลกต่างๆ ทั่วโลก อันจะทำให้โลกไร้พรมแดนและไร้สงครามอย่างถาวร 

 

All human beings are invited to join for free.

ขอเชิญชวนมนุษย์ทุกคนเข้าร่วมการประชุมฟรี

 

The world unification movements to be presented in this event include:
เหล่าแผนงานรวมโลกที่จะได้รับการนำเสนอในงานครั้งนี้ ได้แก่:
1. Nonprofit organizations:
- Democracy Earth Foundation (https://www.democracy.earth)
- Change.org (https://www.change.org) -- for example "https://www.change.org/p/to-everybody-which-want-to-a-better-world-and-exert-itself-for-it-become-mondialists-world-citizens-for-the-political-unification-of-humanity" by Richard Maxheim
- Global Democracy (http://www.globaldemocracy.com)
- World Service Authority (http://www.worldservice.org) -- Garry Davis -- The World is My Country film (https://web.facebook.com/TheWorldCitizen1)
- World Federalist Movement-Institute for Global Policy (WFM-IGP) (http://www.wfm-igp.org)
- Democracy without borders (https://www.democracywithoutborders.org)
- Democratic World Federalists (https://dwfed.org)
- Global Challenges Foundation (
https://globalchallenges.org)
- Global Citizen Festival (https://www.globalcitizen.org)
- Humanity's Team (https://www.humanitysteam.org)
- World Party (Headed by: Toshio Suzuki) (World party ( make the better world)
- Children's Appeal for World Parliament (https://web.facebook.com/children4worldparliament)

2. Global commercial services:
- Facebook (https://www.facebook.com)
- YouTube (https://www.youtube.com)
- PayPal (https://www.paypal.com)
- BitNation (https://tse.bitnation.co)
- Wikipedia (https://www.wikipedia.org)

3. Existing governments:
- Estonia Government (https://e-estonia.com)
- UN (http://www.un.org/) and UNPA (https://en.unpacampaign.org)
- European Union (http://europa.eu)
- Countries without military: Andorra, Costa Rica, Dominica, Grenada, Haiti, Iceland, Kiribati, Liechtenstein, The Marshall Islands, Mauritius, Micronesia, Monaco, Nauru, Palau, Panama, St. Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, Vanuatu, Vatican City (Source: https://www.storypick.com/country-no-army)


4. Groups of individuals:
- World Parliament Now! (http://www.worldparliamentnow.org) (Facebook: World Parliament Now)
- Association of World Citizens (Headed by: Rene Wadlow) (http://www.worldcitizensunited.org/)
- One World (http://oneworld.network) (https://web.facebook.com/worldFederalism)
- World Citizens United (Facebook Group: https://web.facebook.com/groups/683689428320814)
- ชมรมรวมโลก World Unification Club (The organizer of this event) (https://web.facebook.com/WorldUnificationClub)

5. Individuals:
- Glen Theron Martin (The World Constitution and Parliament Association (WCPA)
- Jacques Rudolph (The Largest World Unification & Peace Page Ever)
- Deepak Vyas (Global Democracy)
- David J. Wright (Global Citizenship Registry)
- David Krakovich (Universal Democratic State)
- Preecha Prathumrat (ปรีชา ประทุมรัตน์) (Run for Peace campaign)
- 李子柒 (Self-sufficient living) (and many others, such as this one: https://youtu.be/JsGjd56UmqQ)
- Kongjak Jaidee (President of the World "Kongjak Jaidee" ประธานาธิบดีโลก กงจักร ใจดี) (The presenter)

6. Technologically decentralized approaches 
- Internet
- Blockchain & BitCoin (https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain) (https://bitcoin.org)
- Online map services (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_online_map_services)
- Facial recognition systems (https://en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system) + social media (https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media)

7. Media:
- BBC (https://www.bbc.com/news/world)
- Global News (https://globalnews.ca)
- The Globalist (https://www.theglobalist.com)

Attendance is free of charge; plus free lunch and free 40 United World T-shirts. ^_^
ร่วมรับฟังฟรี พร้อมอาหารกลางวันฟรี และมีเสื้อรวมโลกแจกฟรี 40 ตัว :)

 

แนวคิดบังเกิด: 2 มกราคม 2532     Last updated: 8 เมษายน 2555 

สหพันธรัฐโลก = การรวมโลกหลักการรวมโลก 
การรวมโลก คือ การที่ทุกประเทศบนโลกในปัจจุบันพร้อมใจกันเลิกแบ่งแยกประเทศ ทำข้อตกลงถอนทหาร และจัดให้มีรัฐบาลโลกที่ดูแลโลกทั้งโลก เสมือนหนึ่งว่าโลกทั้งโลกคือประเทศหนึ่งประเทศ     โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นทันทีหลังการรวมโลกสองประการ   หนึ่งคือ ไม่มีทหารหรือกองทัพใดๆ (มีแต่ตำรวจคอยรักษาความสงบสุขของสังคม)     สองคือ มนุษย์ทุกคนจะเป็นพลเมืองของประเทศโลก มีเสรีภาพที่จะเดินทางไปได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องใช้หนังสือเดินทาง (Passport) 


ทำไมจึงควรรวมโลก 
- ไม่มีเหตุผลในการแบ่งชาติ 
โลกไม่ได้มีเจตนาจะให้พวกเราแบ่งชาติกัน โลกสร้างเรามาเป็นมนุษย์เหมือนกัน ยืนอยู่บนผิวโลกด้วยกัน --- โลกไม่ได้กำหนดแนวเขตประเทศให้เรา หากแต่เราเองที่พากันแบ่งประเทศ .. อย่างไร้กฎเกณฑ์แน่นอน .. โลกไม่มีการกีดกั้นพรมแดน   โลกให้ศักยภาพเราในการเดินทางไปได้ทั่วโลกทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศ .. หากแต่เราเองที่กีดกั้นกันเองในการได้เสรีภาพที่จะท่องไปในโลกทั้งใบด้วยการแบ่งเป็นประเทศเล็กๆ น้อยๆ     --- โลกไม่ได้กำเนิดผู้คนให้แตกต่างเป็นหลายสายพันธุ์ตามที่เราแบ่งกันเป็นประเทศ     เราต่างก็เป็นคนด้วยกันทั้งสิ้น ... แม้จะมีรูปลักษณ์ต่างกันบ้างแต่ก็เป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์เดียวกัน มีความคิด มีอารมณ์ มีความสามารถในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกัน ............ เราสามารถอยู่ร่วมกันทั้งโลกเป็น "ชาวโลก" ของ "ประเทศโลก" ได้เหมือนกับที่หลายประเทศในปัจจุบันยังคงความเป็นประเทศอยู่ได้แม้จะมีความหลากหลายในเผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ภาษา ฯลฯ มากมายในประเทศ .... แต่ประเทศโลกจะมั่นคงกว่า เพราะประเทศโลกประกอบด้วยพลเมืองโลกที่มีความเหมือนกันอย่างชัดเจน คือ เป็นคน และ ถือกำเนิดบนผืนโลก 

- ผลเสียเนื่องจากการแบ่งชาติ 
ผลเสียจากการแบ่งโลกออกเป็นประเทศต่างๆ มีมากมาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อาทิเช่น ความสูญเสียจากสงคราม, การเสียกำลังคนกำลังทรัพย์กับการทหาร, กับระเบิดตามชายแดน, การสูญเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ทั้งโลก, การแก่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบระหว่างประเทศ, ความคิดแบ่งแยกดินแดน, ผู้ก่อการร้าย, ความยากจน, ภาวะโลกร้อน, การขาดความรักสามัคคีของทุกคนบนโลก, ฯลฯ ...... ฤาจะปล่อยให้โลกถูกทำลายก่อนสายเกินจะแก้ไข 

- ผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการรวมโลก 
---- ไม่มีการแบ่งกั้นพรมแดน ...... เสรีภาพที่แท้จริง และการสามารถเอ่ยคำว่า "โลกของเรา" ได้เต็มปาก 
---- ไม่มีทหาร ..... ไม่มีสงคราม .. สันติภาพอันยั่งยืน .... หยุดความสูญเสียทั้งหลายจากสงคราม .... เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณทุกกิจการ 
---- การพัฒนาอย่างที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ในสภาพโลกที่แบ่งแยกประเทศนี้ .. เช่น การมีดาวเทียมอินเตอร์เน็ตให้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีได้ทั่วโลก, การมีอาหาร โรงพยาบาล แหล่งความรู้ เพียงพอกับทุกผู้คนบนโลก, เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อทั่วโลก, การป้องกันภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ, การใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
---- ความรักกันของคนทั้งโลก อันจะส่งผลให้ทุกผู้คนอยู่อย่างมีความสงบสุข และสนุกสนาน 

เป็นไปได้หรือที่จะรวมโลก 
ถามตัวคุณเองว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ ... หากคุณเห็นด้วย ก็หมายถึงว่า คนอื่น ซึ่งสามารถเข้าใจหลักเหตุผลนี้ได้เช่นเดียวกันกับคุณ ก็สามารถเห็นด้วยได้เช่นกัน .. และเมื่อทุกคนเห็นด้วยแล้ว การรวมโลกย่อมเป็นไปได้แน่นอน 

แนวทางดำเนินงานสู่การรวมโลก 
---- รณรงค์ให้เสียงส่วนใหญ่ (เกือบทั้งหมด) ของทุกประเทศเห็นพ้องในการจะรวมประเทศ .. สร้างสำนึกแก่ทุกคนให้เข้าใจความเป็นคนเหมือนกัน   ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนทั้งโลก     อธิบายหลักการและเหตุผลของการรวมโลก     และทำความเข้าใจให้ชัดเจนถึงแนวทางรวมกันอย่างสันติ 
---- อาจให้องค์การสหประชาชาติดำเนินบทบาทเป็นรัฐบาลโลกชั่วคราว .. เตรียมการเลือกตั้งรัฐบาลโลก และวางแผนงานอื่นๆ 
---- ทุกประเทศยุติกิจการทางทหารทั้งหมด 
---- ทุกประเทศออกบัตรประชาชนโลก (บัตรมนุษย์) ให้ทุกคน 
---- มีรัฐธรรมนูญโลก ที่ให้เสรีภาพแก่บุคคลในการอาศัยอยู่ที่ใดก็ได้บนโลก (ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้อื่น) .. สามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีหากไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น .. มีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากรัฐบาลโลก และสิทธิ์ร่วมปกครองโลกอย่างเท่าเทียมกัน 
---- ทุกอย่างอื่นๆ ดำเนินไปตามเดิมในช่วงแรก ... แนวเขตประเทศ (รัฐ) ต่างๆ ยังเป็นเหมือนเดิม .. ภาษาที่ใช้ยังเหมือนเดิม .. งานและเงินเดือนส่วนใหญ่ยังเหมือนเดิม 

ใครควรร่วมส่งเสริมให้เกิดการรวมโลก 
เราทุกคน   ไม่ว่าจะจนหรือรวย เพียงเป็นคนที่ภูมิใจในชาติพันธุ์มนุษย์ และสำนึกที่จะทดแทนคุณของโลกและชาวโลก คุณก็ช่วยให้โลกรวมได้ง่ายๆ เพียงช่วยทำความเข้าใจถึงผลดีจากการรวมโลกกับคนรอบข้างอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีการรวมโลก ... เพื่อความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้มีส่วนร่วมพัฒนาโลกครั้งใหญ่ในยุคของเรา 


กงจักร  ใจดี    24 Feb 2007 .... 
Updated: 30 เมษายน พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------

United World, One World,

United States of the WorldPrinciple of World Unification 
World Unification is to unify all countries in the world together, and to form the world government that will take care of the whole world in the same way a current government takes care of its country. The unified world will have no soldiers or military. All human beings will be world citizens who have equal right in all aspects, and everyone has freedom to travel anywhere in the world. 


Why should we unify the world? 
- No reasons for country-dividing 
The earth doesn't make natural borders for us to divide countries. The earth gives us ability to travel all around the world, but we just limit ourselves from doing so. Also, the earth doesn't create us differently. Despite some diversity, the truth is that we are all the same species -- human beings. No matter how differences are our languages, religions, or appearances, we all can live peacefully together in the United World ... That is like the way many groups of people live together in many existing countries these days, but we will live a lot more peacefully with global love among human beings. 

- Losses from country dividing 
We lose so much from dividing countries as in the current situation. Many lives have lost from wars. Many infrastructures have been destroyed. Many natural resources were damaged or abandoned along borders of countries. Our lives face difficulties in traveling across countries. Scientists face difficulties in studying the global environments and developing the whole world. 

The worst point is that ... many people in the world today don't realize that we are all human beings, and we shall love all others for living happily together on earth. .. In contrary, many governments try to separate human beings by emphasizing arbitrary differences between people in their countries and the rest of the world. Thus people in the current world live with lack of love, understanding, and cooperation. Letting this situation going on is not only losing, but also highly risky to the end of our world. 

- Benefits after world unification 
---- No frontier ...... true freedom on earth ... "We are the world. And the world is ours." 
---- No army ..... No more wars or fears of wars. ==> "Reliable and sustainable peace on earth." 
---- Love .... "Everyone in the world will love the world and love all others." 
---- No more separatists ... Every human beings will realize how importance it is to live with no separation or discrimination, because of knowing the fact that "we are all the world.. and the world shall never be divided."
---- Development ... "Many worldwide developments, which we have never imagined their possibility in this current situation, will be possible." We all will live more comfortably and joyfully. 

Is it possible to unify the world? 
Ask yourself, whether you agree with this idea or not. If you agree .. that means other human beings can agree too. Then, after everyone has agreed, the world unification is absolutely possible. 

Procedures to unify our world 
---- Get majority agreement from all people of all current countries in the world. ==> Campaign until everyone (or almost everyone) understands and agrees. 
---- Leaders of all current countries choose the world leader (or we can call that one as “the World Coordinator" because his/her function is not to lead, but to acquire as much public opinion as possible). United Nations might act as the temporary World Government. 
---- Set up World constitution ==> Everyone has freedom to live anywhere in the world. Everyone has freedom to respect any religions. Everyone can act and express ideas freely as long as that don't harm others or the social. Most importantly, everyone has equal rights for world governing. 
---- Decide the date for removal of all soldiers, armies, and weaponry. The World Constitution might start being implemented on that date. 


Who should take part in World Unification? 
You !!!! ... No matter who you are or where you live, as long as you are a human being who love our world, you can help unify the world easily by thinking for good points of world unification and for how to unify the world, and disseminate your ideas to people around you, or just discuss with them. ........ And why should you do it? ..... For your own benefit ... both directly and indirectly ........ and for your self-honor that you've made the greatest change for our generation and next generations to come. 


กงจักร  ใจดี    "Globe" 11   Feb 2006 ....


Last update: 30 April 2007 

+ + + + + + + + + + + + + +

 

 

สรุปเหตุผลที่สมควรรวมโลก

1.    เพื่อที่เราจะได้สามารถเที่ยวได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องทำเอกสารอะไรให้ยุ่งยาก ไม่ต้องเสียเวลากับการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่ต้องกังวลเรื่องต่ออายุวีซ่าหรือพาสปอร์ตในระหว่างที่เรากำลังท่องเที่ยวรอบโลก

2.    เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียภาษีและงบประมาณให้กับการทหารและการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีเอาไว้ให้มนุษย์รบราฆ่าฟันกันเอง, เพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่มีวันเกิดสงครามโลกครั้งใหญ่หรือสงครามระหว่างประเทศอันนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินขึ้นอีก, และเพื่อที่จะได้ไม่มีมนุษย์ผู้ใดต้องถูกเกณฑ์ไปทำงานเป็นทหารเสี่ยงภัยอันตรายในขณะที่ส่งเสริมให้ทหารชั้นผู้ใหญ่มีอำนาจเหนือคนทั่วไปและมีข้ออ้างใช้งบลับและงบไม่ลับมูลค่ามหาศาล  

3.    เพื่อความภูมิใจว่า โลกทั้งใบเป็นของเรา .. ของเรามนุษย์โลก ทุกคน ด้วยกัน .. ไม่ใช่มีเพียงแค่แผ่นดินประเทศนี้ที่เป็นของฉัน

4.    เพื่อที่เวลาเราไปเที่ยวในแดนไกลๆ จะได้ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงว่าคนที่นั่นเขาจะมองเราอย่างไร จะเห็นเราเป็นตัวประหลาดหรือเปล่า เพราะจะเกิดค่านิยมใหม่ในหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายว่า ไม่ว่าคนผู้ใดมาจากที่ใด ก็เป็นคนด้วยกัน และคนทุกคนก็มีสิทธิ์จะท่องเที่ยวรอบโลกได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพราะพื้นที่สาธารณะทุกแห่งทั่วโลกคือพื้นที่ที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  โลกทั้งใบจะเป็นเหมือนบ้านของมนุษย์ทุกคน

5.    เพื่อที่สังคมจะได้สงบสุขมากขึ้นจากการที่มนุษย์เลิกทำร้ายกัน เพราะจะเกิดค่านิยมที่ทุกคนรับรู้ว่า เราทั้งหมดคือมนุษย์ด้วยกัน คือสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกัน เราจึงพึงรักคนทุกคน และไม่ทำร้ายผู้อื่นหรือทำอะไรให้ผู้อื่นเดือดร้อน  

6.    เพื่อสภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เพราะทุกคนจะเกิดสำนึกว่าผืนดินผืนน้ำทุกผืนบนโลกคือทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อเราและมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งสิ้น  จึงพึงช่วยกันดูแลโลกทั้งใบให้มีสภาพที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  (ไม่ใช่คิดตื้นๆว่า เมื่อประเทศเราผลิตขยะมาเยอะจนล้นแล้วก็สามารถขนไปทิ้งที่ประเทศอื่นได้)

7.    เพื่อที่ประเทศโลกจะเป็นของประชาชนโลกจริงๆ และรัฐบาลโลกจะเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนโลกจริงๆ คนทั้งโลกจะมีอำนาจเหนือรัฐบาลโลกจริงๆ เพราะประเทศโลกจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความพร้อมใจของคนเกือบทั้งหมดทั่วโลกในการร่วมกันจัดทำและร่วมกันยอมรับรัฐธรรมนูญโลกจนเห็นดีเห็นชอบที่จะให้มีรัฐบาลโลกแห่งประเทศโลก ดังนั้น หากจะมีรัฐบาลโลกที่เหมือนเป็นเจ้านายประชาชน (เหมือนอย่างรัฐบาลของแทบทุกประเทศในทุกวันนี้) ประเทศโลกก็จะเกิดขึ้นไม่ได้

8.    เพื่อความเสมอภาคของมนุษย์ทุกคน เนื่องจากกฎหมายสูงสุดของโลก (รัฐธรรมนูญโลก) จะต้องกำหนดให้มนุษย์ทุกคนมีสถานะเป็นพลเมืองโลก อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน ไม่มีใครมีสิทธิพิเศษเหนือใคร  ไม่เช่นนั้นรัฐธรรมนูญโลกย่อมไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนส่วนใหญ่ทั่วโลก ซึ่งนั่นก็เท่ากับไม่สามารถรวมโลกได้  

9.    เพื่อที่การพัฒนาโลกทั้งใบและการแก้ปัญหาในระดับโลก (เช่น สภาวะโลกร้อน, หมอกควันไฟป่าข้ามประเทศ งานศึกษาวิจัยในระดับโลก ฯลฯ) จะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเต็มที่ เนื่องจากเป็นการดำเนินการอยู่ภายในประเทศเดียวกัน คือ ประเทศโลก

10. เพื่อที่จะไม่ต้องเห็นเพื่อนมนุษย์จำนวนมากประสบภัยทุกข์ยากกับปัญหาอพยพและการค้ามนุษย์ข้ามชาติ   เพราะทุกคนจะสามารถเดินทางไปในที่สาธารณะทั่วโลกได้อย่างเสรี  และ เพราะจะไม่มีประเทศที่เอาเปรียบประเทศอื่นจนผู้คนต้องอพยพหนีภัย

11. เพื่อที่ทรัพยากรทั้งโลกจะถูกแบ่งปันให้ทุกผู้คนอย่างเท่าเทียม ทำให้แต่ละคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีเวลาเหลือมาช่วยกันพัฒนาโลกเพิ่มเติมได้   ผู้คนทั้งโลกจะอยู่ดีมีสุข ไม่มีใครต้องดำรงชีวิตเยี่ยงทาสของผู้ใด

12. เพื่อจะได้ไม่ต้องมีปัญหาการประท้วงรัฐบาลอย่างวุ่นวายในทุกวันนี้ เพราะรัฐบาลโลกจะมีอำนาจแค่ในระดับที่ประชาชนโลกเห็นว่าพึงมี, จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเป็นระยะเวลายาวนาน จะไม่สามารถผูกขาดความเป็นผู้นำ, จะไม่สามารถรังแกประชาชนที่ไม่ได้ทำอะไรผิด, จะไม่สามารถทุจริตคอรัปชั่น (เพราะทุกอย่างต้องโปร่งใส ไม่มีเอกสารลับใดๆ), และจะไม่สามารถเขียนกฎหมายเข้าข้างตัวเองและห้ามผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ตนได้ (กฎหมายสูงสุดหรือรัฐธรรมนูญโลกต้องถูกเขียนและเปลี่ยนแปลงโดยคนทั้งโลกเท่านั้น)

13. เพื่อที่สังคมมนุษย์จะไม่ต้องประสบภัยและหวาดหวั่นกับผู้ก่อการร้ายอีกตลอดไป เพราะจะไม่มีใครเห็นด้วยกับความคิดที่จะให้ใครแบ่งแยกดินแดนโลกอันจะทำให้ทุกคนสูญเสียสถานะความเป็นเจ้าของโลกทั้งใบ ไม่มีใครเห็นด้วยกับการใช้กำลัง ไม่มีใครเห็นด้วยกับการบังคับจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ไม่มีใครเห็นด้วยว่าควรมีใครได้รับอำนาจปกครองประเทศโลกโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งด้วยเสียงของคนทั้งโลก  

 

14. เพื่อความภาคภูมิใจว่าเราคือมนุษย์รุ่นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บนโลก อันจะส่งผลให้เกิดความสงบสุขต่อมนุษย์รุ่นต่อๆไป ที่จะไม่ต้องเผชิญปัญหาสารพันอย่างที่เราเคยประสบ

 

 

********************************************** 

Here are main reasons supporting world unification:

1.    So that we will be able to travel around the world conveniently. After the world is unified, we will not have to waste time with passport/visa application and immigration procedures while we travel our One world.

2.    So that we will not have to pay tax and spend budget for military and army weapons, which are used just for humans to kill humans nonsensically; so that to ensure that there will never be another big world war or more small wars, which only lead to losses of lives and properties; and so that there will be nobody being drafted to become small soldiers who risk dangers while supporting big generals to be so much powerful and to have excuses in using large secret and not-secret budgets for military purposes.   

3.    So that we will be proud that the whole world belongs to us. All of us, all human beings, will own the whole world together. This feeling will be much greater than owning a small country, which we actually accidentally own because of our birthplace, not our intention or ability. 

4.    So that when we travel far from our hometown we won’t feel awkward or embarrassed of being a stranger. There will be a new value among all human beings that, regardless of where one is from, that person is a human like all other humans, and each human has a right to travel around the world conveniently and safely. World people will recognize that all public areas are places that anyone has a right to share using. The entire earth will be like our home.

5.    So that the human society will be more peaceful because humans stop hurting others. There will be a globally accepted value that everyone belongs to the human race of Homo sapiens species. Thus we should love all others and do not hurt or disturb others. 

6.    For better condition of the global environment. Everyone will recognize that all masses of land and water are valuable resources and are all connected. Thus everyone will help take care of the whole earth (unlike the situation these days when some rich countries carry garbage to poor countries.)  

7.    So that the newly created World Country will truly belong to world citizens, and the World government will truly come from agreement of world citizens. Human beings around the world will truly have superior power over the World government. This is because World Country can be created only by mutual agreement of most people in the world, who will need to draft, revise, and accept the World Constitution together. World government can only exist with approval of most human beings. Therefore, World Country will not have a World government that seems like a master of citizens (like governments of most countries these days.)  

8.    For equality of all humans. The highest law of the world (World constitution) must specify that all humans have the same status of being world citizens, who are all treated the same by the law, and no one has any privilege over others. If the World constitution states that rulers have special privilege (like those of some current countries), it won’t be accepted by most people, and that means world unification will not happen.    

9.    For development and solutions to cope with problems at the global level (such as global warming, cross-border haze from forest fire, research at the global level, etc.) Operations at the global level will be done in a timely and efficiently manner because they take place within the same country: the World Country.

10. So that we won’t hear sad news about many human friends who suffer from immigration and cross-border human trafficking problems. All humans will be able to move freely to all public places around the world, and there will be no war to force people to migrate. 

11. So that resources around the world will be shared by everyone equally. For equality and well-being of all humans, the World Constitution will state that everyone shall have enough land that allows them to live in a self-reliance manner and have some free time to help others and develop the world. All human beings will live happily and healthily. No one will need to serve as a slave to anyone.   

12. So that there will be no civil war or protest against government. This is because the world government will have power just at the level people think it should have. The government will not be in power for a long time and cannot monopolize leadership. The government will not be able to hurt people who does nothing wrong, will not be able to corrupt (because every work will be transparent, no confidential documents), and will not be able to write laws for themselves and prohibit people from criticizing it (the World constitution must be written and revised only by most people in the world.)

13. So that human society will not have to face danger of terrorists. No one will agree to the idea of separating the World country into small countries that make people lose ownership on the whole world. No one will agree to the use of force. No one will agree to violation on personal rights. And no one will accept anyone who wants to govern the world without majority vote of all humans. 

14. So that we will be proud of being the generation that makes the greatest change on earth in the human history. This change will lead to happy living of next generations who will not have to face so many nonsense problems we are encountering these days.   

 

Because of these benefits we envision when the world is unified, we are determined to do our best to achieve world unification as long as we are still alive. 

 

 

Our approach of campaigning for world unification is heading toward these goals via various means we are capable to do as ordinary people who volunteer to do this great task without receiving any pay. We don’t think we should get paid for working on world unification. We think this work is common for all human beings these days to do. Everyone can help unify the world by telling this idea to surrounding people. Soon we will achieve all the above goals together.   

 

*********************************************